มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถ่านกัมมันต์ ให้ชุมชน

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับผู้รับจ้างงาน U2Tตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมที่ 4.1 หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและวิธีการการใช้งานเตาถ่านกัมมันต์ระดับชุมชน โดยการอบรมปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถ่านกัมมันต์โดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ทางอ้อมด้วยเตาเผาถ่านระดับชุมชน ให้กับผู้รับจ้างงานและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน และ อาจารย์นิรันดร์ พรหมเกษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                    

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »