มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามจากการมีส่วนร่วมกับชุมชน

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่าและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการประกวดกระทงตาลปัตร ตำบลสามเรือน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการส่งเข้าประกวดในรูปแบบ Online และ On-Site เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามจากการมีส่วนร่วมกับชุมชนของตำบลสามเรือน ซึ่งกระทงตาลปัตร : เป็นภูมิปัญญาการใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ โดยนำผักตบชวามาทำเป็นกระทงใช้แทนหยวกกล้วย ถือเป็นการอนุรักษ์สายน้ำและเป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนสามเรือน โดยมี นายณัฐพล รื่นถิ่น  นางศิริวรรณ ภาคแินทรีย์  ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พูนดี  และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »