มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลสามเรือน ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบความสำเร็จ

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่าและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบความสำเร็จ ซึ่งได้จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนกระบวนการทำงานและความสำเร็จในการดำเนินงาน พร้อมบันทึกวิดีโอเรื่องเล่าความสำเร็จของโครงการ จากหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) โดยมีผู้จ้างงานในโครงการ อว.ส่วนหน้า ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนวัดสามเรือน กลุ่มแปรรูปพัฒนารวมใจ และชุมชนสามเรือนเข้าร่วมถอดบทเรียน จากทีมวิทยากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ และ อว.ส่วนหน้า เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เห็ดตับเต่า ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                        

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »