มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลบ่อโพง ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบความสำเร็จ

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบความสำเร็จ ซึ่งได้จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนกระบวนการทำงานและความสำเร็จในการดำเนินงาน พร้อมบันทึกวิดีโอเรื่องเล่าความสำเร็จของโครงการ จากหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) โดยมีผู้จ้างงานในโครงการ อว.ส่วนหน้า ผู้นำชุมชน วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลบ่อโพง อสม. และชุมชนบ่อโพง เข้าร่วมถอดบทเรียน จากทีมวิทยากรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ และ อว.ส่วนหน้า รวมทั้งมีการสาธิตแปรรูปชาสมุนไพร และนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อโพง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »