มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลตลิ่งชัน ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบความสำเร็จ

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่นและการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการถอดบทเรียนกระบวนการทำงานและบันทึกวีดิโอเรื่องเล่าความสำเร็จของโครงการ โดยมีอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »