มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T จัดกิจกรรม หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับผู้รับจ้างงาน U2T ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมที่ 3.1 หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน เรื่องการอบรมปฏิบัติการ การผลิตพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ ให้กับผู้รับจ้างงานและประชาชนผู้สนใจให้สามารถผลิตดอกและประกอบพวงมาลัยได้ด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกศินี  คงเจริญสุข ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์จากการบูร ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล  เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เมื่อวันอังคารที่ 9 และ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »