ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมงาน U2T จัดทำผลิตภัณฑ์แจกโรงทาน

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่าและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมงาน U2T จัดทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดกรอบ น้ำสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ขนม หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ แจกโรงทานร่วมทำบุญ ณ วัดกลางเกาะระกำและวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชุมชนสามเรือน ในงานกฐินเมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »