มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T จัดกิจกรรมเสวนาคืนข้อมูลสู่ชุมชน

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับผู้รับจ้างงาน U2T ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมเสวนาคืนข้อมูลสู่ชุมชน ประเมินผล และสรุปผลโครงการ โดยได้รับเกียรติจากพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี เกษตรอำเภอภาชี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวม 10 หมู่บ้าน และชุมชน เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดอนหญ้านาง ณ ฟาร์มบ้านจานยุด เลขที่ 1/1 หมู่ 10 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นจุดบริการวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยวิทยากร อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน และอาจารย์นิรันดร์ พรมเกษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนหญ้านาง (ฟาร์มบ้านจานยุด) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                                       

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »