มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T จัดอบรมการออกแบบฉลาก ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนหญ้านาง  อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับผู้รับจ้างงาน U2Tตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรม 3.2 หลักสูตรการออกแบบฉลาก ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ให้กับผู้รับจ้างงานและประชาชนผู้สนใจ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2564  โดยทีมวิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »