มทร.สุวรรณภูมิ ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กับ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) โดยนายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสร้างบ้าน พร้อมพัฒนาอาชีพเสริมสำหรับผู้เช่ากลุ่มเปราะบางที่มีรายได้ต่ำ ให้มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดี เป็นพยานพิธีลงนาม MOU กรอบความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ การให้คำปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอาหาร และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »