มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานเห็ดตับเต่าบานที่บ้านสามเรือน พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากโครงการ อพสธ. และศูนย์วิจัยชุมชนสามเรือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิด และร่วมจัดนิทรรศการงานวันเห็ดตับเต่าบานที่บ้านสามเรือน ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพิธีเปิด นางสุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี นำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการ อพสธ. ดร วชิรญา เหลียวตระกูล นำเสนอผลิตภัณฑ์
จากศูนย์วิจัยชุมชน 3 เรือน และเป็นกรรมการตัดสินผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »