มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ และ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปข้าวเกรียบไฟเบอร์สูง ให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสวนไผ่ by ยายลี ในโครงการหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนไผ่ยายลี หมู่ 4 ต.สวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »