มทร.สุวรรณภูมิ บูรณาการระหว่างคณะ ร่วมสร้างนวัตกรจิตอาสา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรจิตอาสา โดยกิจกรรมที่ 1 เป็นการ Focus group เพื่อสกัดโจทย์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีนวัตกร เป็นผู้เสนอแนวทางแก้ปัญหา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้คำแนะนำ ซึ่งมีการบูรณาการระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.ดร.ปรัญฌา ตรีมงคล และคณะ เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคาร 24 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »