มทร.สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้การคัดเลือกโพรไบโอติกที่แยกได้ จากทางเดินอาหารของกุ้งก้ามกราม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2565  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การคัดเลือกโพรไบโอติกที่แยกได้จากทางเดินอาหารของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergiiณ ส.สุวรรณฟาร์ม จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงกุ้งให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ RUS Probiotic ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถนำโพรไบโอติกมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เพิ่มการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ความต้านทานโรค และรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้มีความยั่งยืนต่อไป โดยคณะผู้วิจัยได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นลวชัย  ดร.มัสธูรา ละใบเด็น  ดร.วิญญู บุญประเสริฐ และ อาจารย์ทินวุฒิ ล่องพริก

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com