พืชศาสตร์ ทอ.มทรส.ขับเคลื่อนกิจกรรมหลัง MOU นำนักศึกษาศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ณ สวนผลไม้แม่โสภา

อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำโดย อ.ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น พร้อมด้วย อ.อรุณี คงสอน อ.ดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์ อ.ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง และ อ.ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล ได้พานักศึกษาสาขาวิชาพืชศาตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน เรียนรู้และทำกิจกรรม เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนและเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยของหัวข้อปัญหาพิเศษ เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ สวนผลไม้แม่โสภา จังหวัดปราจีนบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »