พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรองรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยวิทย์ เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรองรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความพร้อมในการ ทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้รูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาข้อเสนอเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมี คุณนพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล และทีมงาน เป็นวิทยากรสร้างความสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน และมี รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายถึงทิศทาง แนวทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรและแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »