พัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมเขียวทอดสุญญากาศต้นแบบ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช พร้อมด้วย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมเขียวคาเวนดิชทอดสุญญากาศต้นแบบด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ(Vacuum Fryer) ร่วมกับ นายชิ้นชัย จงสุขไกล ผู้จัดการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับภูมิภาค – ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 พร้อมด้วย นายชาติชาย ตั้งต้นตระกูล นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นายสันติ วังทองชุก และนางสาวขวัญสุรางค์ ปราบนิกร โดยมีนางเฉลา ศรีเพ็ชร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 มาเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่สหกรณ์การเกษตรท่าช้างจำกัด และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และนำเสนอเชิงเปรียบเทียบความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมอาหารเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรในพื้นที่ 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »