ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาแรดและการอนุรักษ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาแรดและการอนุรักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สภาพทั่วไปของปลาแรดในแหล่งน้ำธรรมชาติและการอนุรักษ์  การเพาะขยายพันธุ์และการเลี้ยงปลาแรด พร้อมฝึกปฏิบัติการการเพาะและขยายพันธุ์ปลาแรด พร้อมด้วย ดร.ยุพิน พูนดี บรรยายให้ความรู้เรื่องอาหารและการให้อาหารปลาแรด พร้อมฝึกปฏิบัติการผลิตอาหารปลา และ ผศ.ดร.ผกามาศ ศรีจริยา นำนักศึกษาปฏิบัติการการปล่อยพันธุ์ปลาแรดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ แปลง 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »