ผู้แทนบริษัทเคหะสุขประชา หารือ เตรียมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมหลัง MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมหารือกับบริษัท เคหะสุขประชา เพื่อวางแผนกิจกรรม การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมหลังการลงนามโครงการ MOU ระหว่างหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และบริษัทเคหะสุขประชา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้เช่า
ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยเข้าพบในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่อาคาร 19 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »