ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดย อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว รองคณบดี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมภายนอกสำหรับการประกอบอาชีพ และความสำคัญของภารกิจด้านตลาดแรงงาน ซึ่งคณะได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้นักศึกษาในหัวข้อ เตรียมความพร้อมก่อนจบ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »