ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี ให้โอวาทแก่นักศึกษาในหัวข้อ “แนวทางในการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการกับการปฏิบัติงานจริง” พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิชนันท์ คงศรี สังกัดสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ บรรยายให้ความรู้นักศึกษาในหัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสัมภาษณ์งาน” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา           

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »