ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดย อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท และอาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว รองคณบดี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมภายนอกสำหรับการประกอบอาชีพ พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ให้แก่นักษาศึกษาที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมดีเด่น ซึ่งคณะได้รับเกียรติจาก คุณนพพล  นาทองใบ จากบริษัท Jobtopgun มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้นักศึกษาในหัวข้อ เตรียมความพร้อมก่อนจบ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »