ประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ราย ดร.สัณฐิติ  บินคาเดอร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »