ประชุมเพื่อหารือการใช้ห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการใช้ห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน ณ อาคาร 23 ในปีการศึกษา 2564 โดยประชุมแบบออนไลน์ผ่าน Application Google Meet เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »