ประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินงานโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินงานโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »