ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 2563 โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม พร้อมแจ้งกำหนดการและพิจารณาเอกสาร/ใบงานและงบประมาณในการจัดโครงการ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »