ประชุมเตรียมความพร้อมการจัด Focus group ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี  ศิริเกษร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัด Focus group ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ นายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม กกร. สภาอุตสาหกรรม
นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ กกร. สภาหอการค้า และนายธนกฤต กิตติธรรมกูล นายกสามคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น ๒ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »