ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงแปลงสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานส่วนของการจัดแสดงแปลงสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร (Zone B2) แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet  เพื่อพิจารณาระดมความคิดเห็นการดำเนินงานและแนวทางในการจัดผังแสดงนิทรรศการร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจกรรมการจัดแสดงแปลงสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »