ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่งานฟาร์ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่งานฟาร์มของคณะ ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสาขาวิชา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการทำงานฟาร์ม เพื่อนำไปจัดทำแผนระยะเร่งด่วนและแผนระยะกลาง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานงานฟาร์มให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐานฟาร์มปลอดภัย (GAP) เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »