ประชุมหารือแนวทางการยกระดับการเรียนการสอนด้านการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการยกระดับการเรียนการสอนด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างครู อาจารย์ นักเรียน สร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และสนับสนุนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพหรือผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในเครือข่าย MOU เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »