ประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัย แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อหารือการกำหนดผังพื้นที่ในการจัดนิทรรศการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิด “อาคารบูรณมงคล” ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com