ประชุมหารือจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมประชุมหารือจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับ นายวีระพจน์ หนูอิ่ม ผู้แทนจากบริษัท ดี.เจ.ไอ.นครสวรรค์ จำกัด และนายสุเทพ ขันชีกรด ผู้แทนจากบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัยชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »