ประชุมหารือขอบเขตงาน (Term of reference : TOR)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือขอบเขตงาน (Term of reference : TOR)  การรับงานจ้างเหมาวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนร่วมกับสำนักงานประมงในจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมีกิจกรรมหลักด้านพัฒนาระบบนิเวศทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน และกิจกรรมย่อยด้านการพัฒนาระบบนิเวศทางน้ำ สร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »