ประชุมหารือการทำระบบเกษตรแม่นยำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการทำระบบเกษตรแม่นยำ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อหารือการออกแบบฟาร์มและรูปแบบการดำเนินงานการทำระบบเกษตรแม่นยำพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในประเด็นอื่นๆ ร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »