ประชุมหารือการทำงานวิจัยกับการใช้พืชสมุนไพรในอาหารสัตว์

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือรายละเอียดภายใต้กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง พืชเสพติดที่ให้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่องานทางด้านปศุสัตว์และแนวทางการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรในอาหารสัตว์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »