ประชุมหารือการดำเนินงานฟาร์ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานฟาร์ม  แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อรายงานสถานะรายได้งานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2563 และหารือแนวทางการดำเนินงานฟาร์มเพื่อให้ได้รายรับตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 10.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »