ประชุมหารือการจัดทำข้อมูล Impact Ranking

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูล Impact Ranking เพื่อเข้าร่วมรับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดยมอบหมายให้สาขาวิชาสำรวจข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 -พฤษภาคม 2566 ที่สามารถตอบเกณฑ์มาตรฐาน Impact Ranking : SDGs เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »