ประชุมสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแจ้งกำหนดการส่งแบบประวัติส่วนตัวและผลงาน (Portfolio) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (hrs.rmutsb.ac.th) และพิจารณาแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »