ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อแจ้งผลคะแนนการประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน 5 ส + 3 เพื่อพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »