ประชุมสรุปผลการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรับนักศึกษาใหม่ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – เมษายน 2564 และจำนวนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com