ประชุมสรุปผลการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563

อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมที่ 3) ประจำปี 2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อสรุปผลจำนวนผู้เข้าร่วม/จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมวางแผนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/ 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »