ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ครั้งที่ 3/2566 เร่งขับเคลื่อนแนวทางเพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทาง carbon ภาคการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ และดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งที่ประชุม ได้หยิบยก เรื่อง บทบาทของสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ในการสนับสนุนภารกิจ “mission  to the 2050 Carbon neutrality” เพื่อผลักดันให้ทุกสถาบันมีแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ตามนโยบายของประเทศไทยที่จะเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Neutrality) ในปี 2065 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม #FactoryClassroom #โรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. และเข้าเยี่ยมชม #FactoryClassroom #โรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ที่เพิ่มมูลค่าสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร และสร้างผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดี เกรดพรีเมียม เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายไปได้ทั่วประเทศ และเยี่ยมชม Robotics Laboratory คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา และทีมนักวิจัย ความพร้อมของเครื่องมือในการเรียนการสอน AI ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของโลกยุคใหม่

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »