ประชุมวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง ผศ.ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี และนางอุสาห์ หอมทวนลม ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00-17.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »