ประชุมวางแผนโครงการแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแบบครบวงจร

นายณรงค์ วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้อำนวยการจัดซื้อและสำรวจวัตถุดิบ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแบบครบวงจรกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการสร้างแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบแม่นยำ เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »