ประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาพื้นที่ทำเศรษฐกิจพอเพียง

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมหารือการวางแผนพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาพื้นที่ทำเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2  ร่วมกับกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเกษตรนวัตกรรมอัจฉริยะ  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒4 มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »