ประชุมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อาคาร 10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อาคาร 10 เพื่อหารือการย้ายครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำหรับจัดเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน และร่วมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อาคาร 10 ในส่วนที่สาขาวิชารับผิดชอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com