ประชุมวางแผนการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมวางแผนการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาการเชิงรุกตามร่างกรอบแผนพัฒนาระดับภาค พ.ศ. 2566-2570 โดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ภายใต้โครงการการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานกุ้งก้ามกรามกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »