ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายใต้การลงนาม MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผน เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »