ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการงานฟาร์มไตรมาสแรก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการงานฟาร์มไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการงานฟาร์ม และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการงานฟาร์ม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »