ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ (Coaching) เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปีงบประมาณ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ (Coaching) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปีงบประมาณ 2565โดยมี อาจารย์ปวงวิทย์ สนเลม็ด หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว และนายวรินทร เพ็ชรผึ้ง ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว จากบริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นโค้ชในการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการเตรียมข้อมูล เอกสาร และชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้กับคณะทำงานทราบ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »